top of page

ISO přidalo požadavky v oblasti klimatu

Není to tak dávno, co jsem upozorňovala na souvislosti mezi ISO a ESG a proto mě ani nepřekvapuje vývoj a začlenění nových požadavků do standardů ISO. Ochrana klimatu se netýká pouze Evropy a držitelé certifikátů ISO 9001, 14001, 27001..... po celém světě musí tyto aspekty nově zohledňovat ve svých analýzách. Více se dočtete níže.
Tyto změny odrážejí trend a závazky v oblasti klimatu. Navazují na Londýnskou deklaraci ISO o změně klimatu, kde organizace ISO schválila usnesení na jehož základě požadavky viz výše do struktury systémových norem přidala.


23. února tak byly všechny systémové normy typu A rozšířené o nové požadavky, které ukládají organizacím (držitelům certifikátů), aby:


  1. v rámci posouzení svého Kontextu braly do úvahu i tuto významnou oblast

  2. zvažovali, že jejich obchodní partneři a další zainteresované strany, mohou mít specifické požadavky v této oblasti


Jedná se o 2 nové prvky, které budou přidány do článků 4.1 a 4.2 harmonizované struktury, která je společným rámcem pro všechny normy systémů managementu ISO. Změny se dotknou řady stávajících norem a všech nových norem, které jsou ve vývoji/revizi.


Změny budou zavedeny nejprve jako dodatky k těmto publikovaným normám.

Změny (dvě nová prohlášení) budou začleněny do nového textu harmonizované struktury (příloha 2 přílohy SL v konsolidovaném dodatku ISO ke směrnicím ISO/IEC část 1 konsolidovaného dodatku ISO).

7 klíčových efektů této změny


  1. Zvýšené povědomí a ohleduplnost: Organizace si budou více vědomy změny klimatu a jejích potenciálních dopadů na jejich provoz. Toto povědomí je povede k tomu, aby ve svých systémech řízení zvažovaly rizika a příležitosti související se změnou klimatu.

  2. Hodnocení a zmírňování rizik: Podniky budou muset posoudit rizika, která změna klimatu představuje pro jejich procesy, produkty a služby. To zahrnuje hodnocení zranitelností souvisejících s extrémními povětrnostními jevy, dostupností zdrojů, narušením dodavatelského řetězce a regulačními změnami způsobenými klimatickými aspekty.

  3. Integrace do systémů řízení: Změny kladou důraz na integraci aspektů změny klimatu do stávajících systémů řízení. Organizace budou muset začlenit aspekty související s klimatem do svých politik, cílů a ukazatelů výkonnosti.

  4. Strategické plánování a adaptace: Podniky budou muset vyvinout strategie, jak se přizpůsobit měnícím se klimatickým podmínkám. To může zahrnovat úpravu obchodních modelů, diverzifikaci zdrojů energie, zvýšení odolnosti a zkoumání udržitelných postupů.

  5. Certifikace a dodržování předpisů: Certifikované organizace budou hodnoceny na základě jejich schopnosti řešit dopady změny klimatu. Certifikační orgány posoudí, zda jsou rizika související se změnou klimatu v systému řízení náležitě zohledněna. Nedodržení může mít za následek nápravná opatření nebo pozastavení certifikace.

  6. Očekávání zainteresovaných stran: Zákazníci, investoři a další zainteresované strany stále více očekávají, že podniky budou prokazovat odpovědnost za životní prostředí. Organizace, které proaktivně řeší změnu klimatu, posílí svou pověst a konkurenceschopnost.

  7. Podávání zpráv a transparentnost: Podniky budou muset zveřejňovat informace týkající se úsilí o přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování. Transparentní podávání zpráv o emisích skleníkových plynů, energetické účinnosti a iniciativách v oblasti udržitelnosti bude stále důležitější.

Tyto změny se snaží o to, aby organizace začlenily aspekty změny klimatu do svých systémů řízení a podpořily odolnost, udržitelnost a odpovědné postupy vůči klimatu.


 

Děkuji za vaši pozornost věnovanou tématu a zvu vás na S-cope | Herohero

Máte zájem o více informací k ISO-ESG synergii a požadavkům? Více v knize zde.

103 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page