top of page

Management efektivního nakládání s vodou

Přínosy

18.png
6.png
11.png
12.png
13.png
14.png

ISO 46001 je mezinárodní standard, který poskytuje požadavky a návod pro zavedení, implementaci a udržování systému managementu efektivního hospodaření s vodou (WEMS - Water Efficiency Management System) v organizacích. Cílem normy je identifikovat požadavky na WEMS a poskytnout efektivní a flexibilní návod, jak implementovat a udržovat systémy hospodaření s vodou ve firmách.

Tento standard je vhodný pro různé organizace včetně výrobních podniků, obcí, stavebních společností a dalších, které chtějí efektivně spravovat své vodní zdroje. V Evropě využívá průmysl a podnikatelský sektor v průměru 52 % celkové spotřeby vody. Konzistentní uplatňování normy zajišťuje zohlednění všech důležitých aspektů efektivního hospodaření s vodou.

 • Snížení spotřeby vody: Pomocí optimalizace procesů a technologií může dojít k významnému snížení celkové spotřeby vody.

 • Finanční úspory: Efektivnější využívání vody může vést k nižším nákladům na vodu a odpadní vodu.

 • Zlepšení environmentálního vlivu: Snížením spotřeby vody a minimalizací odpadní vody mohou organizace snížit svůj dopad na životní prostředí.

 • Zlepšení image firmy: Zavádění udržitelných praxí může zlepšit vnímání firmy veřejností a zákazníky jako společensky odpovědné organizace.

 • Regulační soulad: ISO 46001 může pomoci organizacím splňovat nebo překračovat environmentální legislativu a regulace týkající se vody.

 • Zlepšení operační efektivity: Standardizace procesů a zavádění nejlepších praxí v oblasti vodního managementu může vést ke zvýšení celkové operační efektivity.

 • Podpora udržitelného rozvoje: Implementace ISO 46001 je krokem k dosažení cílů udržitelného rozvoje, zejména těch, které se týkají čisté vody a sanitace.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 46001 a ESG v souvislostech

Tento standard je přímo spojen s Environmentálními aspekty ESG (Environmentální, Sociální a Governance), protože se zaměřuje na udržitelné využívání vodních zdrojů a snižování dopadů na životní prostředí.

V kontextu ESG může ISO 46001 pomoci organizacím:

 • Zlepšit monitorování a měření spotřeby vody

 • Optimalizovat využití vody prostřednictvím technologií a procesů

 • Podporovat udržitelné nákupní praktiky a design zařízení

 • Zvyšovat povědomí a školení zaměstnanců ohledně efektivity vody

Využití standardu ISO 46001 lze vykázat v rámci reportingu ESG, kde organizace mohou demonstrovat své snahy o zlepšení vodní efektivity a snižování environmentálního dopadu. To může zahrnovat:

 • Interní reporty o udržitelnosti

 • Externí komunikaci s investory a zainteresovanými stranami

 • Certifikační procesy, kde může být ISO 46001 použit jako důkaz dodržování nejlepších praktik v oblasti vodní efektivity

bottom of page