top of page
Systémy

Proč a jak zavést systém managementu?

Co je systém managementu?

Systém managementu umožňuje organizaci snáze a za řízených podmínek dosahovat cílů, které si stanovila.

 

Organizace má systém když:

 • má jasně definovanou svou vizi

 • poslání a svůj závazek a podporu jasně deklaruje v Politice.

 • cíle, které si stanovila jsou v souladu s jejím posláním

 • má plán k jejich dosažení 

 • ví, jak bude jejich plnění měřit a také tak činní

 • zvažuje potřeby zainteresovaných stran a stejně tak jejich očekávání. Aby je mohla zvážit, aktivně je zjišťuje

 • zná své procesy a řídí je 

 • se stará o spokojenost zaměstnanců a o dobré vztahy s dodavateli a zákazníky

 • monitoruje a měří výstupy, přijímá opatření a komunikuje

 • neusíná na vavřínech a snaží se být lepší!

K čemu je systém řízení dobrý?

8 steps of implementation ISO 9001.png

Jak zavádění požadavků ISO?

 • Úvodní etapa: konkretizace požadavků managementu...

 • Plánování: budget, tým a jeho proškolení, harmonogram...

 • Tvorba základní dokumentace: politika, kontext, příručka, definování a analyzování požadavků relevantních stran...

 • Výstavba systému: procesy, KPI, rizika, postupy a instrukce,  proškolení na systém, program interních auditů...

 • Realizace systému: sledování a odlaďování systému v  provozu...

 • Review: interní audit systému, přezkoumání vedením...

Aktuální přehled platných ISO standardů

Integrace 

S ohledem na jednotnou strukturu systémových norem se nabízí integrace norem, které přináší řadu výhod.  

Scénář spolupráce v rámci PDCA

PLAN - fáze plánování a příprav

 • Zanalyzujeme výchozí stav a připravíme GAP analýzu.

 • Seznámíme Vaše zaměstnance s účelem a smyslem implementace. 

DO - realizační a implementační fáze

 • Poradenská činnost spojená s implementací požadavků normy.

CHECK - fáze prověření systému externí nezávislou stranou

 • Provedeme Vaši organizaci certifikačním auditem. 

 

ACT - fáze neustálého rozvíjení již zavedeného systému

 • Poradíme s rozvíjením systému a jeho adaptací na nově vzniklé potřeby.

 • Pomůžeme s realizací interních auditů a přezkoumání vedením. 

 • Připravíme a zajistíme realizaci dohledových a recertifikačních auditů.  

PDCA s-cope.png
bottom of page