top of page

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Přínosy

18.png
3.png
8.png

ISO 45001 je mezinárodní norma stanovující požadavky na systém řízení organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Systém pomáhá organizacím zlepšovat svou výkonnost v oblasti BOZP, snižovat rizika pracovních úrazů a nemocí z povolání a celkově zvyšovat spokojenost zaměstnanců, zlepšovat pracovní prostředí a podporovat kulturu bezpečnosti.

Systém BOZP umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

Oblastí duševního zdraví se zabývá norma ISO 45003 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Psychologické zdraví a bezpečnost při práci – Pokyny pro řízení psychosociálních rizik. Rádi vám pomůžeme s rozšířením oblasti BOZP o tuto důležitou oblast.

  • Podpora kultury bezpečnosti a ochrany zdraví v organizaci.

  • Zvýšení zapojení zainteresovaných stran do procesu řízení BOZP.

  • Zlepšení dodržování právních a jiných požadavků týkajících se BOZP.

  • Deklarace péče o zaměstnance (i realizace v praxi).

  • Snížení úrazů a nemocí z povolání.

  • Snížení nákladů spojených s pokutami, náhradami škody a soudními spory.

  • Zlepšení pojistného rizika.

  • Zvýšení konkurenceschopnosti.

  • Zlepšení image organizace.

  • Posílení důvěry zákazníků, investorů a dalších zainteresovaných stran.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 45001 a ESG v souvislostech

Společnosti, které získaly certifikát ISO 45001, mají lepší výsledky v dodržování BOZP předpisů, ve snižování počtu úrazů a absencí z důvodu nemoci a mají dobře nastavená preventivní opatření. Obvykle vykazují i vyšší míru zapojení pracovníků a uvědomění si odpovědnosti každého ve firmě za oblast bezpečnosti práce a důsledky neplnění povinností v této oblasti. 

 

Tento standard se vztahuje na aspekty ESG související s pracovními podmínkami, prevencí úrazů a nemocí z povolání, dodržováním lidských práv a zapojením zaměstnanců.

Souvisí tak jednoznačně s faktorem Social, kde je dokonce v rámci dané problematiky uveden s výzvou k jeho vykázání v reportu udržitelnosti.

bottom of page