top of page

Management protiúplatkářství 

Přínosy 

18.png
1.png
12.png
16.png

Smyslem systému je stanovit za jakých okolností a jakým způsobem může dojít k úplatkářství v organizaci a jak mají v takovém případě zaměstnanci a obchodní partneři reagovat.

Demonstrujete tak okolí, že Vám tato oblast není lhostejná a že ji máte ošetřenu.

Stěžejní norma ISO 37001je určena na pomoc organizacím při provádění a udržování konkrétních opatření, která jim pomáhají při předcházení, odhalování a řešení úplatkářství v celé organizaci a jejích obchodních činnostech. Norma bude revidována v roce 2021.

  • Soulad s právními předpisy

  • Snížení rizika výskytu úplatkářství 

  • Snížení finančních ztrát

  • Snížení doby potřebné k vyšetření události

  • Nastavení pravidel / procesů tak, že každý ví, jak se má při setkání s korupcí chovat a jak jednat

  • Zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti

  • Získání zakázky v případě, že je systém podmínkou ze strany zadavatele

  • Možnost minimalizovat dopad až možnost vyvinění se z trestní odpovědnosti právnické osoby, pokud dojde v organizaci k úplatkářství

Nový standard ISO 37002  poskytuje organizacím návod k implementaci opatření v oblasti Whistleblowing. Oblasti, které se věnuje legislativa i norma ISO 37001.

Standard ISO 37301 je věnován celé oblasti compliance.

Automotive společnosti prokáží zavedením standardu, že plní bod 5.1.1 IATF 16 949:2016 standardu, který po nich požaduje, aby měly minimálně politiku ABMS a aby tuto problematiku v rámci firmy řešily

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

Co mají společného ESG a ISO 37001?

Oba přístupy reflektují zájem firem o dodržování vysokých etických standardů a transparentnosti v jejich činnosti. Firmy, které se řídí principy ESG a ISO 37001, mohou zlepšit svou reputaci, snížit rizika a zvýšit konkurenceschopnost na trhu.

Jedním z aspektů ESG, který souvisí s ISO 37001, je správní (governance). Správní se týká způsobu, jakým je organizace řízena, včetně její transparentnosti, odpovědnosti a etiky. ISO 37001 pomáhá organizacím zlepšit jejich správu tím, že jim poskytuje rámec pro zavedení efektivních opatření proti korupci na všech úrovních. Tím se snižuje riziko právních, finančních a reputačních škod způsobených korupcí a zvyšuje důvěra stakeholderů v organizaci.

 

Dalším aspektem ESG, který může být ovlivněn ISO 37001, je sociální (social). Sociální se týká dopadu organizace na lidi a organizace, s nimiž přichází do styku. ISO 37001 podporuje organizace v dodržování lidských práv a pracovních standardů tím, že zabrání zapojení do korupčních aktivit, které by mohly poškodit zaměstnance, zákazníky, dodavatele nebo komunity. Tím se také přispívá k sociální odpovědnosti organizace a jejímu pozitivnímu přínosu pro společnost.

bottom of page