top of page

Management oběhového hospodářství

Přínosy

18.png
9.png
11.png
12.png

ISO 59020 je součástí standardů zaměřených na cirkulární ekonomiku, a specificky se věnuje měření a hodnocení cirkularity. Tento standard poskytuje rámec, který umožňuje organizacím měřit a hodnotit jejich cirkulární výkonnost na různých úrovních ekonomického systému, od regionální po produktovou úroveň.

ISO 59020 představuje důležitý krok pro organizace zaměřující se na implementaci a efektivní měření prvků cirkulární ekonomiky ve svých operacích a strategiích.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

  • Standardizace měření cirkularity: Nabízí jednotný postup, jak shromažďovat a vyhodnocovat data týkající se cirkularitních indikátorů a doplňkových metod, což usnadňuje srovnatelnost a verifikovatelnost výsledků mezi různými organizacemi a průmysly.

  • Podpora udržitelného rozvoje: Pomáhá organizacím při sběru informací potřebných pro minimalizaci využití zdrojů a podporu oběhového hospodářství, což přispívá k udržitelnému rozvoji.

  • Komplexní hodnocení: Rámec umožňuje zohlednit sociální, environmentální a ekonomické dopady při hodnocení výkonnosti cirkularity, což přináší komplexní pohled na dopady cirkulárních akcí.

  • Flexibilita a univerzálnost: Standard je aplikovatelný na širokou škálu ekonomických systémů a organizací, což z něj činí flexibilní nástroj použitelný v různých kontextech.

ISO 59020 a ESG v souvislostech

ISO 59020 je standard zaměřený na cirkulární ekonomiku, měření a hodnocení cirkularitního výkonu organizací. Tento standard je klíčový pro přechod k udržitelnějšímu hospodářství, neboť nabízí metodiku pro měření a hodnocení efektivity, s jakou organizace minimalizují využívání zdrojů a optimalizují oběh materiálů.

ISO 59020 a ESG (Environmentální, sociální a governance faktory) jsou propojeny tím, že ISO 59020 podporuje širší cíle udržitelného rozvoje, které korespondují s Agendou OSN pro rok 2030 a Cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Pro firmy to představuje možnost kvantifikovat pokrok a demonstrovat závazek k udržitelným praktikám, což napomáhá zvyšování transparentnosti, odpovědnosti a důvěry stakeholderů.

V oblasti vykazování ESG postupů existují různé rámcové dokumenty a standardy, které mohou organizace využít. Například GRI (Global Reporting Initiative) a SASB (Sustainability Accounting Standards Board) jsou dvě z nejrozšířenějších metodik pro reporting udržitelnosti. Tyto standardy umožňují společnostem poskytovat kvalitní, srovnatelné a důvěryhodné informace pro všechny účastníky ESG ekosystému.

Pro efektivní reportování ESG praktik mohou společnosti využívat Sustainability Report, který slouží jako nástroj pro sdělení dopadů firemních aktivit na životní prostředí a společnost. Umožňuje tak lepší pochopení rizik a příležitostí, kterým čelí. Tento report je klíčový pro ukázání upřímnosti společnosti skeptickým pozorovatelům a je nezbytný pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti.

V souvislosti s ISO 59020 a ESG je zásadní, aby organizace začlenily měření a hodnocení cirkularitního výkonu do svých ESG strategií a tuto informaci sdílely prostřednictvím uznávaných rámců a standardů pro reporting udržitelnosti.

bottom of page