top of page

Management energetické hospodárnosti

Přínosy

18.png
9.png
11.png
12.png

ISO 55001 je mezinárodní standard pro management majetku, který poskytuje usměrnění pro systematické a efektivní řízení fyzických, finančních, informačních a lidských zdrojů během celého životního cyklu majetku. ISO 55001 je vhodná pro organizace všech velikostí a typů, ať už se jedná o veřejný nebo soukromý sektor, a lze ji aplikovat na fyzický i nehmotný majetek.

ISO 55001 tedy poskytuje komplexní rámec pro efektivní správu majetku, který může pomoci organizacím zlepšit jejich celkovou výkonnost a dosáhnout dlouhodobých obchodních cílů.

 • Zlepšené řízení rizik: Standard pomáhá organizacím identifikovat, kvantifikovat a řídit rizika spojená s majetkem, což vede k lepší ochraně investic a zajištění kontinuity činnosti.

 • Optimalizace životního cyklu majetku: ISO 55001 podporuje organizace v rozvoji a implementaci strategií, které prodlužují životnost majetku při současném snižování celkových nákladů spojených s jeho vlastnictvím a provozem.

 • Zvýšení efektivity a produktivity: Implementací standardu mohou organizace zlepšit své operační postupy, což může vést k větší efektivitě, snížení zbytečných výdajů a zvýšení produktivity.

 • Zlepšení finančního výkonu: Efektivní správa majetku může přispět k lepší finanční výkonnosti díky snižování nákladů, optimalizaci výdajů a zlepšení výnosů z investic do majetku.

 • Podpora udržitelnosti a shoda s regulacemi: Standard umožňuje organizacím řídit svůj majetek způsobem, který podporuje environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost a zároveň pomáhá splňovat právní a regulační požadavky.

 • Zlepšení reputace a spokojenosti zákazníků: Díky lepšímu řízení majetku mohou organizace zlepšit kvalitu svých služeb a produktů, což může vést ke zvýšené spokojenosti zákazníků a zlepšení reputace na trhu.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!

ISO 55001 a ESG v souvislostech

Tento standard je úzce spojen s Governance aspektem ESG (Environmentální, Sociální a Governance), protože podporuje transparentní a odpovědné řízení majetku, což je klíčové pro důvěru investorů a zainteresovaných stran.

V kontextu ESG může ISO 55001 pomoci organizacím:

 • Zlepšit řízení rizik a zvýšit hodnotu majetku

 • Podporovat udržitelné využívání zdrojů a dlouhodobou udržitelnost

 • Zvýšit transparentnost a zodpovědnost v řízení majetku

Využití standardu ISO 55001 lze vykázat v rámci reportingu ESG, kde organizace mohou ukázat své snahy o zlepšení řízení majetku a jeho udržitelnosti. To může zahrnovat:

 • Interní reporty o výkonnosti a udržitelnosti majetku

 • Externí komunikaci s investory a zainteresovanými stranami

 • Certifikační procesy, kde může být ISO 55001 použit jako důkaz dodržování nejlepších praktik v řízení majetku

bottom of page