top of page

Management kontinuity podnikání 

Přínosy

18.png
8.png
9.png
11.png
13.png

Cílem je, aby firma byla zabezpečena proti širokému spektru potenciálních hrozeb a narušení včetně:

  • selhání technologie

  • náhlé ztrátě kritických zdrojů

  • přírodní katastrofě

  • teroristickému útoku

  • ...

  • firma si definuje postupy a prostředí, které jí umožní zajistit v případě narušení kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovenou minimální úroveň.

  • ochrana zájmů klíčových podílníků, akcionářů, ale i zaměstnanců a dalších zájmových skupin, dobré pověsti a značky společnosti.

  • ujištění klientů, dodavatelů, regulačních orgánů a dalších zainteresovaných stran, že je organizace připravena nejenom na narušení provozu, ale že je schopna se na nové podmínky adaptovat a fungovat nadále.

"Odolná organizace je taková, která se dokáže přizpůsobit změnám, je si vědoma toho, kde leží její zranitelnosti, a má zavedeny plány jak reagovat, pokud se něco pokazí," uvedl James Crask (spolutvůrce standardu).

CASE STUDY

ISO 22301

Co mají společného ESG a ISO 22301?

 ISO 22301 je relevantní pro ESG reportig, protože ukazuje schopnost organizace reagovat na neočekávané události a zajistit kontinuitu svých klíčových procesů a služeb. ISO 22301 může být vykázán v ESG reportu v rámci sekce Governance, konkrétně v části o řízení rizik a krizové připravenosti. V této části by organizace měla popsat svou politiku a cíle v oblasti kontinuity podnikání, proces identifikace a analýzy rizik, plány pro obnovu po havárii a testování a zlepšování BCMS. Také by měla uvést datum zavedení nebo certifikace ISO 22301 a případné výsledky auditů nebo revizí.

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!
bottom of page