top of page

Management kontinuity podnikání 

Přínosy

Cílem je, aby firma byla zabezpečena proti širokému spektru potenciálních hrozeb a narušení v souvislosti s jejich:

  • Objekty

  • Infrastrukturou

  • Lidskými zdroji

  • Klíčovými dodavateli

Sjednejte si telefonát nebo schůzku!
18.png
8.png
9.png
11.png
13.png
  • Firma si definuje postupy a prostředí, které jí umožní zajistit v případě narušení kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovenou minimální úroveň. Má připravené plány, které si předem otestovala.

  • Ochrana zájmů klíčových podílníků, akcionářů, ale i zaměstnanců a dalších zájmových skupin, dobré pověsti a značky společnosti.

  • Ujištění klientů, dodavatelů, regulačních orgánů a dalších zainteresovaných stran, že je organizace připravena nejenom na narušení provozu, ale že je schopna se na nové podmínky adaptovat a fungovat nadále.

"Odolná organizace je taková, která se dokáže přizpůsobit změnám, je si vědoma toho, kde leží její zranitelnosti, a má zavedeny plány jak reagovat, pokud se něco pokazí,"

 

uvedl James Crask (spolutvůrce standardu).

CASE STUDY

ISO 22301

ISO 22301 a ESG v souvislostech

 ISO 22301 je relevantní pro ESG reporting, protože ukazuje schopnost organizace reagovat na neočekávané události a zajistit kontinuitu svých klíčových procesů a služeb. ISO 22301 může být vykázán v ESG reportu v rámci sekce týkající se informací o řízení organizace, konkrétně v části o řízení rizik a krizové připravenosti. V této části by organizace měla popsat svou politiku a cíle v oblasti kontinuity podnikání, proces identifikace a analýzy rizik, plány pro obnovu po havárii a testování a zlepšování BCMS. Také by měla uvést datum zavedení nebo certifikace ISO 22301 a případné výsledky auditů nebo revizí.

bottom of page