Management kontinuity podnikání 

Hlavní užitek ze zavedeného systému 

Cílem je, aby firma byla zabezpečena proti širokému spektru potenciálních hrozeb a narušení včetně:

 • selhání technologie

 • náhlé ztrátě kritických zdrojů

 • přírodní katastrofě

 • teroristickému útoku

 • ...

Další přínosy 

 • firma si definuje postupy a prostředí, které jí umožní zajistit v případě narušení kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovenou minimální úroveň.

 • ochrana zájmů klíčových podílníků, akcionářů, ale i zaměstnanců a dalších zájmových skupin, dobré pověsti a značky společnosti.

 • ujištění klientů, dodavatelů, regulačních orgánů a dalších zainteresovaných stran, že je organizace připravena nejenom na narušení provozu, ale že je schopna se na nové podmínky adaptovat a fungovat nadále.

"Odolná organizace je taková, která se dokáže přizpůsobit změnám, je si vědoma toho, kde leží její zranitelnosti, a má zavedeny plány jak reagovat, pokud se něco pokazí," uvedl James Crask (spolutvůrce standardu).

NEWS z oblasti Systému managementu kontinuity podnikání ISO 22301: nový termín pro přechod systému na verzi 2019 je nyní 30. dubna 2023. (je prodloužen o 6 měsíců)

Bylo přihlédnuto k současné situaci kolem COVID-19 a k prodloužení lhůt u dalších přechodů a migrací.

CASE STUDY

ISO 22301

ISO 22301:2019
Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky
ISO 19011:2018
Návod pro auditování systémů managementu určený uživatelům a auditorům
Show More

V roce 2019 byl revidován standard ISO 22301, který poskytuje rámec pro postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovené minimální úrovni, v případě jejich narušení nebo ztráty. Aktuálně je k dispozici zdarma k nahlédnutí na stránkách mezinárodní organizace ISO. Důvodem je situace COVID-19.

Kontakt

Přejete si funkční systém managementu?

Chcete pomoci s audity?

Potřebujete určité školení?

Sledujte náš informační servis 

 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

© 2020 S-cope, IMPRESSU