top of page

Management společenské odpovědnosti 

Přínosy

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.

 

Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.

 

Organizace s fungujícím systémem CSR vytváří, rozvíjí, udržuje a prosazuje principy a postupy společensky-odpovědného chování v oblastech, na které má vliv, a to směrem k zainteresovaným stranám, které dokáže identifikovat a tímto žádoucí směrem zapojit.

  • Zlepšení firemní kultury

  • Zlepšení pověsti/image organizace

  • Zvýšení produktivity a angažovanosti pracovníků

  • Zapojení stakeholderů a začlenění procesů společensky odpovědného chování organizace do všech procesů a aktivit v tomto směru plánovaných a realizovaných

Tento přístup se týká všech 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které jsou stanoveny Organizací spojených národů.

Pokyny uvedené v ISO 26000 pomáhají objasnit co je sociální odpovědnost a přenést a sdílet zásady a celosvětově osvědčené postupy společensky-odpovědného chování do vlastních procesů organizace. Nejedná se o požadavky, které by byly určeny k certifikaci a certifikace není dle tohoto standardu možná.

V případě, že chcete systém společenské odpovědnosti zavedený ve své organizaci prověřit nezávislou certifikací, zvolte původní český standard ČSN 01 0391:2013, který stanovuje požadavky na systém řízení a jednotlivé pilíře CSR. Standard bude v roce 2021 upraven, aby reflektoval změny struktury v ISO 9001 a byl s touto strukturou v souladu.

ISO 26000 a ESG v souvislostech

ISO 26000 vede organizaci ke společenské odpovědnosti a reportingu svých činností v této oblasti.

Přesně definuje a sjednocuje koncept společenské odpovědnosti a strukturuje udržitelný přístup velkých společností. Poskytuje pokyny pro to, jak společnosti mohou přispívat k udržitelnému rozvoji a respektovat lidská práva, pracovní podmínky, spotřebitelskou ochranu a další sociální otázky. Pokrývá sedm hlavních témat: lidská práva, pracovní podmínky, životní prostředí, férové provozní postupy, spotřebitelské záležitosti, zapojení komunity a rozvoj a správa organizace.

 

ISO 26000 lze v ESG vykázat v rámci nefinančního reportingu tak, že organizace uvede, jaké principy a postupy sociální odpovědnosti uplatňuje, jaké jsou její cíle a výsledky v oblasti ESG a jak komunikuje se svými zainteresovanými stranami o svých aktivitách a dopadech.

bottom of page