top of page

ISO 37301:2021 Compliance management systems

Jaký je přínos této relativně nové normy a v čem se nejvíce liší od ISO 9001, systému řízení managementu kvality?Překlad normy ISO 37301:2021 Compliance management systems do češtiny vyjde v nejbližších týdnech. Připomínky jsme odevzdali a teď už jen počkat -). Bude nakonec slovo Compliance přeložené do češtiny nebo zůstane v originálu? Po jeho přeložení tam totiž vznikali velice krkolomné výrazy a věty.


Ale dneska bych vám ji ráda více přiblížila, protože často poslouchám, že jde o soulad s legislativou a že jde o záležitost firemního právníka apod. Nevidím to tak.

 

Pár slov k systému řízení Compliance / shody / souladu


V dubnu 2021 byla vydána norma ISO 37301:2021 Systémy managementu shody - Požadavky s návodem k použití. Tato norma nahradila normu ISO 19600:2014 Systémy managementu shody - Směrnice.


Compliance management systems /Systém řízení shody zahrnuje procesy, postupy a opatření, které organizace zavede k zajištění dodržování legislativy, ale i dalších norem např. ISO, požadavků zákazníka a dalším pravidlům a postupům, ke kterým se dobrovolně zavázala a které si sama určila (interní směrnice, etické kodexy aj.).


Jak sami vidíte, opravdu nejde jen o legislativu! Ani zdaleka...

Nejenom že stanovuje požadavky, ale nabízí také návod a doporučené postupy. Samotná realizace pak záleží jako vždy na velikosti a vyspělosti organizace, ale také na míře složitosti jejích procesů a podnikatelském prostředí, ve kterém působí.


O jaké požadavky jde?

Organizace musí zabezpečit vedle plnění legislativy i plnění požadavků a podmínek:


➜ povolení či různých licencí

➜ regulačních orgánů

➜ rozsudků soudů

➜ smluv a jiných dohod

➜ etických kodexů

➜ různých oborových standardů a dohod

➜ dohod s komunitními skupinami nebo nevládními organizacemi

➜ dohod s orgány veřejné správy

➜ dohod se zákazníky a jejich specifickými požadavky

➜ které si sama organizace stanovila (politiky a postupy, směrnice, pracovní instrukce)

➜ environmentálních závazků

➜ protikorupčních závazků a opatření


 

A teď se mnou nahlédněte trochu pod pokličku


6 aspektů tohoto zajímavého systému řízení organizace:


1) Kultura dodržování předpisů, integrita a kontinuita organizace

Hlavním důvodem, proč norma vznikla a celým jejím účelem je podporovat dodržování nejenom legislativy, jak se mylně této normě často přisuzuje, ale i etických kodexů, ISO norem, ke kterým se organizace zavázala, či vlastních pravidel v rámci organizace, požadavků a očekávání zákazníků a obchodních partnerů… Můžete namítnout, že to je jasné a stačí lidem říct. Ale stejně tak je jasné, že mají usilovat o kvalitní výstupy a také tu máme ISO 9001 atd. Jde o to, aby každý znal své povinnosti a odpovědnosti, i důsledky toho, když se tak nestane.

Norma je souborem nejlepších praktik a opatření, jak této shody s požadavky dosahovat v dlouhodobém horizontu. Aby nedocházelo k poškození dobrého jména společnosti a aby společnost existovala po mnoho let a v dobré kondici.

2) Důraz na kontext / prostředí

Stejně jako v jiných systémech řízení i tady je základem pochopení podnikatelského prostředí. Každý subjekt je jedinečný a má své prostředí, ve kterém je vázán celou řadou právních i jiných předpisů. Musí zmapovat své postavení vůči konkurentům a nastavit si i svá pravidla. A soubor všech pravidel a norem pak musí dodržovat každý v organizaci.

3) Rizika jsou všude

Už jsme si zvykli, že od roku 2015 se v systémech řízení skloňují rizika ve všech pádech. A je to pochopitelně dobře. Je potřeba si vždy uvědomit, co vše organizaci a jejím zaměstnancům i majitelům hrozí. Ať už jde o vyrobení vadného dílu nebo poskytnutí špatné služby. Ale také v kontextu této normy: co hrozí, když nedodržíte daný předpis. Je rozdíl, když zaměstnanci řeknete: " musíš dodržet to, co chce tahle směrnice." než když mu řeknete " dtto, protože jinak se může stát pracovní úraz, a protože jsi vedoucí směny, můžeš se dostat až před soud za nedbalost." A to jsme jen u vysvětlení důsledku. Norma stanovuje řadu opatření, která mají pomoci i jiným způsobem rizika ošetřit a minimalizovat jejich dopady, když se objeví. A ano, namítačům, že ne vše jde dopředu promyslet dávám za pravdu, ale proto s riziky pracujeme průběžně a neodkládáme je do šuplíku s tím, že je vytáhneme až u auditu.


Více o řízení rizik: ISO 31000 či ISO 31010.

Chystáme na téma řízení rizik seminář, v případě zájmu mi napište prosím zprávu ať vás mohu kontaktovat s termínem a nabídkou. Bude se jednat o krátký online seminář o best practice s ukázkou řízení rizik v rámci požadavků ISO 9001, ale i IATF 16949. (Ti z vás, kdo máte zájem o oblast řízení rizik v medical devices ozvěte se mi taktéž a připravíme seminář čistě pro vás).

4) Whistleblowing

Oznamovací kanály jsou i v této normě stejně jako u dalších z řady ISO 37k významnou součástí systému. Stručný princip: Víte o podvodném nebo protiprávním jednání? Nahlaste ho dříve, než nebobtná a poškodí celou organizaci. Není to výmysl ISO, ale Evropské komise a ISO zformovalo dobrou praxi v rámci ISO 37002 (norma není povinné, ale je souborem dobré praxe, jak s oznamováním pracovat, aby byl oznamovatel chráněn a případ co nejlépe a nejdříve odhalen a vyšetřen.) Polehčující okolnost v právním sporu

5) Polehčující okolnost v právním sporu

A protože jsme se výše celou dobu bavili o tom, jak může organizace udělat maximum pro to, aby zabezpečila, že předpisy dodržuje, je v pořádku, že to bude zohledněno. Kde? Třeba u soudu. Už se objevují první vlaštovky. V minulosti jsme se o něčem podobném bavili v souvislosti s úplatkářstvím a ISO 37001, vzpomínáte? Viz článek BLOG

6) Systém řízení si můžete nechat certifikovat

A pokud chcete deklarovat svůj postoj ke compliance směrem ven, můžete si nechat svůj systém certifikovat. Posouzení nezávislou certifikační autoritou pak řekne vašim obchodním partnerům, ale i vašim lidem "podívejte, my to s dodržováním předpisů a platné legislativy myslíme opravdu vážně a nic nepodceňujeme."

 

Více informací k požadavkům normyISO 37301:2021 si můžeme představit jako základovou desku pro všechny ostatní systémy. Protože bez dodržování pravidel, legislativy, požadavků zákazníků a obchodních i jiných partnerů je jakýkoliv další systém řízení nemyslitelný. Nebo naopak jako zastřešení všech ostatních systémů.

Mám nejblíže k systému řízení kvality, a proto vám nabídnu i srovnání s normou ISO 9001:2015.

Struktura ISO 37301:2021

ISO 37301:2021 dodržuje stejně jako ostatní MSS-A standardy závaznou HLS strukturu: články 4-10 jsou stěžejní a stanovují požadavky, které musíte splnit. Způsob realizace je zase do velké míry na vás.


Přikládám infografiku v rámci cyklu PDCA, kde jsem se snažila dané články pojmenovat tak, aby bylo jasné, co přesně po vás chtějí.Jaké jsou nejpodstatnější rozdíly oproti ISO 9001?


4.5 Závazné požadavky musíte sledovat i v 9k. Zde je nutné opravdu doložit, že systematicky sledujete, jaké požadavky se Vás týkají. Že jste si je sepsali a že je sledujete nebo že se o změně zkrátka dozvíte. Také musíte hodnotit dopad těch identifikovaných změn na vaši organizaci a c promítnout vše do systému CMS.

4.6 Compliance rizika a jejich pravidelné posuzování v rámci Kontextu. Plus ad-hoc při zásadních změnách kontextu. Také si vymiňuje posouzení rizika plynoucího z kooperace s dalšími subjekty. V kapitole 6 jde pak stejně jako u ISO 9001 o řízení rizik spojených se systémem v rámci plánování. A pozor, musíte mít písemný záznam.

5.1 v oblasti leadershipu jsou vypíchnuty hodnoty společnosti a včasná komunikace nálezů v oblasti nedodržování předpisů a pravidel včetně přijatých opatření. Také je tu jasně napsáno, že musí být už v popisech pracovních míst dodržování předpisů zmíněno. Pak se zde mluví o podpoře whistleblowingu, vytvoření compliance funkce i o compliance kultuře jako takové. Na rozdíl od ISO 9001 tedy u CMS musíte mít člověka / roli compliance officer, který za uvedenou oblast odpovídá. U kvality to bylo tak kdysi, že musel existovat představitel vedení pro kvalitu/zmocněnec kvality. Dnes to může být prostě jednatel a je to OK. U C. funkce musí být jasná nezávislost a přímý přístup k rozhodovacím pozicím i vedení společnosti. Stejně tak i pravomoc a kompetence, které této roli dávají váhu a mandát. Vedení organizace musí systému vytvořit podmínky, nastavit disciplinární postihy, a pak svému řídicímu orgánu doložit, že CMS funguje. Je zde navíc jeden článek, který vyzdvihuje odpovědnost každého jedince v organizaci dodržovat závazné požadavky organizace, ale i hlásit podezření na jejich nedodržování, o kterých se dozví. Pasivní "Já to neudělal, jen jsem mlčel a šel si po svém" zde zkrátka nemá co dělat.

7.2 v rámci personálních procesů je požadováno due diligence u rizikových pozic, nastavení disciplinárních řízení, ale také věnování zvýšené péče výkonnostním měřítkům a s nimi spojeným prémiím a dalším stimulům, aby se nestalo, že je člověk k nedodržování pravidel sváděn. V rámci výcviku pozor na to, že musíte zabezpečit i u třetích stran, které jednají jménem organizace nebo představují C.riziko.

7.3 navíc whistleblowing kanály a povědomí o důsledcích nedodržování závazků včetně disciplinárních postihů.

8 Provoz - jen 4 články, zcela jiné, protože jde o zcela jiný systém -) Tématy jsou samotný provoz/realizace aktivit s ohledem na Compliance včetně stanovení KPIs na úrovni procesů, aby bylo možné tuto oblast vyhodnotit. Také stanovení opatření a účinných postupů, sdělování svých podezření na nedodržování postupů a pravidel (Whistleblowing) a samotné vyšetřování jednotlivých případů.

9.1 Musíte mít stanovený proces ke zpětné vazbě k CMS a to z různých zdrojů (v QMS jde o spokojenost zákazníka). Navíc musíte hledat kořenovou příčinu a přijmout adekvátní opatření a zohlednit vše v analýze rizik. Přidejte ještě pravidelný a precizní compliance reporting a vedení záznamů (sice se všude v normě mluví o dokumentované informaci jako u kvality, ale tady je explicitně napsáno, že musíte udržovat záznamy, abyste prokázali funkčnost CMS).

10.3 zabezpečení adekvátnosti a kontinuity systému zde chybí jako samostatný článek

 

V případě zájmu vás ráda s normou seznámím v rámci osobního nebo online semináře. Termíny jsem nevypsala, protože předpokládám, že firmy upřednostní seminář na míru. V případě, že máte zájem si o tématu více popovídat - napište mi do zprávy.

Závěrem: překládali byste vy osobně do češtiny termín #Compliance nebo ne?

Veronika Soukupová z S-cope s.r.o.

v.soukupova@s-cope.cz, +420 603 171 017

55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page