top of page

Jak se změnily požadavky ESG?

Koncem července Evropská komise zmírnila požadavky ESRS standardů na reporting organizací pod #CSRD. Evropské komise dělí změny do tří kategorií:

1) Postupné zavádění některých požadavků na podávání zpráv;

2) Větší flexibilita při rozhodování o tom, které informace jsou pro organizaci podstatné;

3) Změna u některých požadavků z povinných na dobrovolné.Co je povinností reportovat?


Požadavky dané standardy ESRS (European Sustainability Reporting Standards) 1 a 2 jsou závazné pro všechny povinné organizace pod CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).


V ESRS 1 jsou uvedené obecné zásady pro reporting a v ESRS 2 informace, které musí organizace vykázat bez ohledu na výsledky analýzy materiality, kterou musí organizace začít.

Byla zrušena povinnost vykazovat bez ohledu na analýzu významnosti faktor:

  • E1 klimatická změna,

  • S1-9 vlastní pracovní síla.

Pokud organizace dospěje k závěru, že změna klimatu není pro ni materiální, musí poskytnout podrobné zdůvodnění s ohledem na důležitost tohoto tématu. V dalších oblastech je však zdůvodnění možné, nikoliv povinné.


Všechny oblasti požadované k reportingu standardy ESRS E-G, včetně dvou výše jmenovaných, podléhají nově analýze materiality (významnosti). Tu musí každá povinná organizace provést bez výjimky. Na jejím základě zjistí, co přesně bude muset vykazovat.
𝐈𝐒𝐎-𝐄𝐒𝐆: Představte si analýzu materiality jako tu, kterou již znáte z ISO systémů řízení. Jen ji doplníte o další parametry a oblasti udržitelnosti.


V případě, že určíte, že máte v uvedené oblasti dopad na životní prostředí či společnost (v rámci faktorů ESG) nebo že daný faktor dopadá na vaši finanční stránku, a představuje tak pro vás riziko nebo naopak příležitost, pak se jí zabývat musíte a musíte vykázat i požadované informace. Opět ne všechny v uvedeném faktoru, ale i u nich posuzuje jednotlivě jejich významnost vzhledem k její činnosti.


Jak to vypadá s povinnostmi pro malé a střední podniky?


Tlak na malé střední podniky sílí. Řada z nich vyplňuje dotazníky pro své velké klienty, aby se i nadále udržela v jejich dodavatelském řetězci. Pravdou je, že na zvýšenou zátěž v EFRAG mysleli, a proto by to mělo fungovat takto:

  • Kotované malé a střední podniky (MSP) budou moci podávat zprávy podle méně náročných standardů, které se aktuálně připravují.

  • Nekotované MSP budou moci využít jednodušší dobrovolné normy, které by jim měly pomoci s přípravou na vyžádaný reporting.

  • Tento standard pro dobrovolné výkaznictví bude referenčním rámcem pro reporting v rámci dodavatelských řetězců a bude vymezovat, co velké organizace mohou po nekotovaných MSP požadovat.

Škoda, že standard pro MSP není již připraven, protože ty se s požadavky na vykazování již dnes potýkají.Co mohou společnosti vynechat v prvních dvou letech?


Společnosti s méně než 750 zaměstnanci mohou využít odklad reportingu

  1. v oblasti skleníkových plynů v rámci scope 3 či vlastní pracovní síly biologické rozmanitosti možnost o 1 rok,

  2. u biodiversity, pracovníků z dodavatelském řetězci, dotčených komunit či zákazníků a koncových uživatelů o 2 roky.

Všechny povinné společnosti mohou využít odklad až 1 rok u vykazování v oblasti znečištění, vodních zdrojů, biodiversity a cirkulární ekonomiky a některých ukazatelů v oblasti Social.


My se na vás těšíme v dalším ze série živých vysílání, kde budeme o těchto informacích mluvit více podrobně LIVE 18/10/2023: https://www.linkedin.com/events/esgaktu-ln7112329240636743680/theater/


Dozvíte se také, které z povinných oblastí jsou nyní již dobrovolné.


Veronika Soukupová

v.soukupova@s-cope.cz

48 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page