top of page

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v novém rámci ISO 45001. Povinná migrace do 9/2021! Co je nové

Aktualizováno: 29. 1. 2022


Organizace musí řídit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v legislativních mantinelech. Pokud se rozhodla nad rámec legislativy implementovat doporučení standardu BS OHSAS 18001:2007 a chce tuto laťku udržet, pak je povinna do 9/2021 přejít na standard ISO ISO 45001:2018. Jde o novou požadavkovou normu, která z OHSASu sice vychází, ale nalezneme zde pochopitelně i rozdíly. U těch se zastavíme. Ale nejdříve si řekněme k čemu je systém BOZP vlastně organizaci dobrý a proč se jím zabývat.


Systém BOZP jde nad rámec požadavků daných nám zákony a může pomoci organizaci:

  • deklarovat plnění zákonných požadavků systematickým způsobem. V mnoha zemích je tento systém dokonce požadován právně.

  • snížit pojistné a jiné finanční náklady v podobě sankcí

  • celkově zlepšit stav ukazatelů v oblasti nehodovosti a úrazovosti, absentérství či fluktuace a tím zvýšit produktivitu

  • u pochopitelně i zlepšit image organizace coby pečujícího zaměstnavatele a pracovní morálku zaměstnanců


Proč vlastně vznikla ISO 45001, nestačil OHSAS?

Cílem bylo nejenom umožnit integraci systému BOZP k dalším systémům např. kvality, environmentu aj, ale i vytvořit normu s mezinárodní platností.


ISO 45001:2018 pomáhá organizacím různých velikostí a z rozličných sektorů průmyslu vytvořit systém pro řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je založen na minimalizaci souvisejících rizik a zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek.Co je tedy nového v ISO 45001?


Zcela zásadní je nový přístup k řízení rizik. OHSAS také kladl požadavek na posuzování a vyhodnocování rizik a stanovovala se zde nápravná opatření. ISO 45001 pracuje nově ale s komplexnějším pohledem a zajímá se i o tzv. příležitosti ke zlepšování.


Norma také nabízí novou definici pracovníka a pracoviště. U pracovníka si všímá jeho očekávání a potřeb a snaží se ho do systému BOZP začlenit tak, aby se na něm přímo podílel. Vedení organizace mu k tomu pochopitelně musí vytvořit vhodné podmínky. A tím se dostaneme k tomu, že i komunikační proces zde doznal svých změn (více níže).


Pokračujme strukturou normy. Ta koresponduje s dalšími systémovými normami a je tedy v souladu s high-level structure definovanou v Annexu SL, který definuje nejenom strukturu, ale i cca třetinu identického textu, společného všem systémovým normám. Z toho vyplývá následující:

  • ISO 45001 můžete začlenit bez problémů k dalším standardům jako např. ISO 9001:2015 či ISO 14001:2015 a plně ji k nim integrovat. Čímž si ušetříte mnoho práce a zeštíhlíte dokumentaci, ale ušetříte i čas a finance spojené s auditováním systémů.

  • V normě ISO 45001 se setkáte s mnoha požadavky, které Vám, máte-li zkušenost s dalšími systémovými ISO standardy, budou více než povědomé. Struktura je jednoduchá a opět se točíme kolem dokola v rámci cyklu PDCA kolem vedení organizace jako středobodu vesmíru (myšleno v dobrém slova smyslu, protože rozhodnutí a přístup vedení společnosti determinuje všechny ostatní oblasti) viz obrázek:

Vezmeme to nyní postupně dle klíčových článků standardu ISO 45001


Stanovení rozsahu (1) systému BOZP je základ. Je potřeba zohlednit potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran. Nicméně systém je aplikovatelný pro všechny organizace bez rozdílu co do velikosti tak i oblasti činnosti. Pro každou organizaci, pro kterou je ochrana zdraví zaměstnanců a dalších osob, které např. firmu navštěvují apod., vysokou prioritou, je ISO 45001 dobrou volbou.


Uvědomění si a popsání vlastního Kontextu organizace (4) a očekávání zúčastněných stran je stejně jako u příbuzných systémových norem naprosto klíčovou záležitostí. V oblasti BOZP jde o zcela nový požadavek. Stejně jako to, že se neobejdeme bez plánování cílů BOZP a činností, jejichž prostřednictvím jich dosáhneme. To, že je potřeba tyto klíčové aspekty systému dokumentovat a doložit, je již samozřejmé.


Řízení bezpečnosti je rozšířeno na všechny činnosti organizace. Je zde zdůrazněno procesní řízení. Leadership a zapojení pracovníků (5) v rámci systému BOZP je zde uvedeno nově v samostatném článku tak, aby došlo k souladu s Annexem SL. TOP management má nově zcela nezpochybnitelnou roli v systému a přebírá zde plně odpovědnost za celý systém BOZP a musí v něm hrát prezentní roli! Svou činnost již nemůže delegovat na jinou osobu. Je požadováno, aby zajistil pracovníkům přístup k informacím a odstranil případné překážky bránící jim v participaci na systému BOZP.


Oblast plánování (6) je více strukturována a jako červená nit se jí vine koncept řízení rizik. Vyskytují se zde požadavky na sofistikované plánování v oblastech návrhu a vývoje produktů a služeb, ale i plánování procesů, kdy pracovníci pracují na místech, která nejsou pod přímou kontrolou organizace. V oblasti znalostí. Ale i v oblastech pracovní zátěže, pracovní doby, obtěžování a šikany. Nově je v normě přihlíženo i k firemní kultuře.


Podpora (7). Nově kladen větší důraz na poskytování zdrojů a u kompetencí zejm. na to, aby byl pracovník kompetentní k vyhodnocování rizik. Organizace musí nejen své pracovníky, ale i své dodavatele, návštěvníky a třetí strany informovat o rizicích, kterým jsou všichni vystaveni. Je zde zdůrazněn efektivní způsob komunikace a to jak interní, tak i externí.


Co se týká provozu (8), zde přibyly samostatné klauzule pro oblast nákupu a řízení změn. Článek týkající se řízení změn specifikuje požadavky na plánované změny, včetně souvisejících zdrojů k jejich realizaci. V oblasti nákupu se ISO 45001 zabývá požadavky na dodavatele a outsourcing.

Stěžejním tématem je odstraňování nebezpečí a snižování rizik. Řízení provozu musí zohledňovat zásady řízení rizik a hierarchii řízení a omezit nebezpečí na pracovištích. Pro tyto účely musí mít organizace připraveny havarijní plány, které jí zabezpečí adekvátní připravenost na potenciální rizikové situace.V případě zájmu o pomoc s přechodem z OHSAS 18001 na ISO 45001 nebo s jejím zavedením do praxe organizace se ozvěte. Máme v tomto ohledu bohaté zkušenosti jak v Čechách, tak i v zahraničí!


Znovu opakuji, že termín pro přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001 byl prodloužen vzhledem k událostem kolem COVID-19 o půl roku, tedy z 3/2021 na 9/2021. O změně plánovaného termínu prosím informujte svůj certifikační orgán včas.Ing. Veronika Soukupová


Kontakt:

+420 603 171 017


Sledujte nás na LinkedIn, YouTube, FB nebo IG

100 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page